وبگردی

دفن مرده در «کاخ اردشیر بابکان» ممنوع شد

مهتاب جودکی - شهروند| کاخ اردشیر بابکان سال‌های ‌سال در محاصره مردگان بود اما از 11روز پیش، دفن مرده در حریم آن ممنوع شد. معلوم نیست چه زمان گورستانی در ورودی کاخ 1800ساله بنیانگذار حکومت ساسانیان…

ادامه ...