وبگردی

قانون؛ شيوه مردم متمدن در مواجهه با مجرمان

پرسشي كه در روزنامه شهروند روز سه‌شنبه مطرح شد، نشان مي‌دهد كه فاصله زيادي با يك نگرش حقوقي و اجتماعي قابل اتكا برای مواجهه با چالش‌های خود داريم. پرسش روزنامه اين بود كه: «آيا گرداندن…

ادامه ...