وبگردی

پرتفوي ارز مبادله‌اي‌كاهش يافت

حيدر مستخدمين حسيني كارشناس اقتصادي / در سال‌هايي كه نرخ ارز شتاب ناگهاني پيدا كرد؛ دو اشتباه استراتژيك يعني يك، مديريت ناصحيح شناور ارز و دوم، هدر دادن ذخيره ارزي، بازار را بر هم ريخت. چون ارز در اين سال‌ها در اختيار دولت بوده و…

ادامه ...