نوآوران

رفتگری آقای نخست ویزر+عکس

عکسی که در فضای مجازی منتشر شده است و گفته می شود متعلق به برلسکونی نخست وزیر قبلی ایتالیا است.

ادامه ...