سیمرغ

بازگشت همسر شهاب حسینی به عرصه بازیگری پس از 20 سال

پریچهر قنبرى، همسر شهاب حسینى پس از ٢٠ سال دوباره با نمایش «دریبل» نوشته داریوش علیزاده به…

ادامه ...