اخبار

خرج که از کیسه میهمان بُوَد، حاتم طایی‌شدن آسان بُوَد

ابتدا باید این قاعده روشن را یادآوری کرد که هر کجا پول بی‌حساب و کتاب هست، فساد نیز هست و هنگامی که فساد بیاید، آن محیط آلوده و اخلاق متزلزل می‌شود. گمان نکنیم که فقط افراد هستند که مثل مگس روی…

ادامه ...