شهرفردا

از راه دور اساس خانه‌تان را جابجا کنید!

اتصال وسایل و تجهیزات به اینترنت که از آن به عنوان اینترنت اشیا نام برده می شود امکاناتی از جمله ارتباط به اصطلاح ماشین با ماشین را فراهم می کند که این مزیت در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌توان استفاده کرد.

ادامه ...