فرتاک نیوز

کدام چای مفیدتر است؟ سبز یا سیاه؟

رییس سازمان غذا و دارو کشور با بیان اینکه چای سبز و معمولی مورد تایید وزارت بهداشت است، گفت: هر دو چای مفید و قابل استفاده است و هیچکدام بر دیگری برتری ندارد.

ادامه ...