شهرفردا

حذف قلیان از جامعه فاقد تفریح چه فرجامی خواهد داشت؟

در حالی دادستانی از ضرب الجل 10 روزه برای جمع آوری قلیان خبرمیدهد که باید پرسید حذف قلیان با همه مخاطرات آن، در جامعه ای که تفریح سازمان یافته ای نظیر کارناولهای شادی ،مسابقه یا تفریحات همگانی وجود ندارد چقدر نتیجه خواهد داشت.

ادامه ...