اخبار

فقط پول

علی حق شناس -این مرد نماد جهان امروز است، جهان سرمایه داری. جهانی که در آن حرف اول و آخر پول است و سود است و اقتصاد است و البته که اخلاق نیست و انسانیت نیست و بشردوستی نیست. چه باک اگر غول های رسانه ای…

ادامه ...