اخبار

دو بال تحریم

رضا نصری حقوقدان بین الملل وقتی فضای عمومی [بویژه فضای کسب و کار] در کشورهای مختلف با یک «عامل منفی خارجی» مواجه می‌شود، معمولاًَ اولین واکنش دولتمردان و چهره‌های شاخص…

ادامه ...