وبگردی

هدفمندی لغو روادید

زهرا داستانیهمه چیز از آنجایی شروع شد که آمار ایرانیانی که به ترکیه سفر کردند از آمار ترک‌هایی که به ایران آمدند، سال به سال بیشتر شد. آماری که نشان داد لغو روادید بین ایران و ترکیه تنها به خروج ارز از…

ادامه ...