وبگردی

در آرزوی جنگ!

*طرف هنوز نیامده این همه انتقاد از آمدنش شده روی دیوارهای شهر نوشتند "تو را نمی خواهیم" با برخی حرفها هم ترس و دلشوره انداخته تو دل دنیا. چنانکه از وی به نئوفاشیسم آمریکایی نام می برند از طرفی می ترسم…

ادامه ...