نیک صالحی

انتقاد شدید یک بازیگر به کارهای مجری معروف

انتقاد به مجری معروف توسط بازیگران انتقاد به مجری معروف , امیر محمدزند خطاب به علی ضیا و تلویزیون نوشت: چرا با بچه هایی که به اقتضای سن و به خاطر فیزیک شان بامزه اند این کار را می کنید؟ می دانید چه خیانتی به این بچه ها می کنید؟ این شهرت هیچ آینده ای نداردچرا با بچه هایی که به اقتضای...

ادامه ...