نیک صالحی

چرا ناصرالدین شاه را در حرم حضرت عبدالعظیم دفن کردند؟

محل دفن ناصرالدین شاه دفن ناصرالدین شاه , «. . . جهانسوز میرزا اصرار داشت که نعش شاه را نجف اشرف ببرند. مجدالدوله هم می گفت بله شاه همیشه می فرمودند بعد از دویست سال بروم نجف. آن وقت بپرم آسمان بروم. به واسطه فرموده شاه که از نجف بپرم خوب است آنجا ببرند. علت انتخاب حرم حضرت عبدالعظیم...

ادامه ...