خبرگزاری میزان

چرا نباید مانع عطسه شد؟

هنگامی که شما عطسه تان را نگه می دارید، هوا و فشار می تواند به سمت مجراهای شنوایی یا شیپور استاش گوش حرکت کرده و پرده صماخ گوش تان را پاره کند.

ادامه ...