خبر آنلاین

حق شناس:فساد،عامل پایین ماندن نرخ بهره‌وری در اقتصاد است

یک کارشناس اقتصادی می گوید:«اقتصاد دولتی،رانت و مقاومت مدیران میانی برای خصوصی سازی عمده ترین عواملی است که سبب ایجاد فساد در اقتصاد می شود.»

ادامه ...