خبر آنلاین

کالایی با رکوردهای میلیونی در اقتصاد ایران

مسکن در حالی دوره پیشارونق را سپری می کند که بررسی کارنامه قیمتی در این بازار نشان می دهد طی 24 سال اخیر به رغم باور عمومی ، مسکن همواره بازاری سودده برای سرمایه گذاران نبوده است.

ادامه ...