رویداد 24

واقعیت آمار ایدز میان کودکان کار

فرید براتی سده رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور بالا بودن آمار ابتلای کودکان کار و خیابان به ایذر را تصوری نادرست در جامعه دانست.

ادامه ...