رویداد 24

رها کردن سه قلوهای بوکانی در کوچه!

پدر بوکانی سه نوزاد خود را در کوچه رها کرد.

ادامه ...