سیمرغ

پس از خداحافظی با تو به رابطه های دیگر سلام کردم

پس از پایان رابطه ای عاشقانه هنوز هم می توان خوشحال و خوشبخت بود.

ادامه ...