ایران آرت

برای به پایان رساندن این داستان، در حال دیوانه شدن هستیم!

نویسنده "بازی تاج و تخت" از نزدیک شدن به پایان بندی سریال می‌گوید.

ادامه ...