رویداد 24

مرگ مرد موتورسوار در برخورد با تونل 5 چالوس

برخورد موتورسیکلت به دیواره تونل شماره ٥ چالوس مرگ راکب را بدنبال داشت.

ادامه ...