خبر آنلاین

سخنرانی ظریف در کنفرانس بین‌المللی امنیت و توسعه پایدار

وزیر امور خارجه کشورمان گفت:امروز برای رسیدن امنیت، باید با تکیه بر مردم به عنوان مهمترین مولفه امنیت یک کشور، به امنیتی درون زا رسید و سپس در تعاملی سازنده و هم افزائی با همسایگان به امنیتی پایدار و دسته جمعی دست یافت.

ادامه ...