ارانیکو

نقشه راه بهبود ایمنی جاده‌ها به معاون اول ارائه شد

نشست نهایی و جمع بندی نقشه راه بهبود وضع ایمنی جاده‌های کشور با حضور وزرای راه و بهداشت و فرمانده ناجا تدوین و برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شد.

ادامه ...