رویداد 24

بازداشت گداهای بی خانمان بخاطر سفر دخترترامپ به هند

دهها بی خانمان و متکدی به خار سفر ایوانکا دختر ترامپ به هند بازداشت شدند.

ادامه ...