عصر خودرو

تدوین نهایی نقشه راه بهبود وضع ایمنی جاده‌های کشور

عصر خودرو- جمع بندی نهایی در خصوص تهیه نقشه راه بهبود وضع ایمنی جاده‌های کشور در کمیسیون ویژه این موضوع انجام گرفت.

ادامه ...