رویداد 24

شهردار تهران در منزلش بستری شد

شهردار تهران به دلیل تشید دیسک کمرش در منزلش بستری است.

ادامه ...