رویداد 24

جنگ احتمالی آینده در منطقه به ضرر همه خواهد بود

وزیر خارجه عراق در مورد وقوع هر گونه جنگ و درگیری در منطقه هشدار داد و گفت: در صورت بروز جنگ همه از پیامدهای آن آسیب خواهند دید.

ادامه ...