خبرگزاری میزان

وجود دختر بچه در صف نماز جماعت مردان اشکال دارد؟

اگر ممیز باشد بنا بر احتیاط واجب، لازم است در حال نماز، بین او و مردان حداقل یک وجب فاصله باشد.

ادامه ...