خبر آنلاین

وزیر خارجه دولت مصدق موقع اعدام از شاه عذرخواهی کرد؟

وقتی که می‌خواستند دکتر حسین فاطمی را برای اجرای حکم ببرند، تقاضای سیگاری کرد و آن را با حالت خاصی گوشه لبش گذاشت تا روحیه و قوت قلبش را نشان دهد.

ادامه ...