خبرگزاری میزان

همه چیز درباره احکام خواندن سوره سجده دار در نماز

چهار آیه در قرآن کریم وجود دارد که هنگام خواندن آنان، بایستی سجده کرد، که حکم شرعی مربوط به خواندن این آیات در نمازرا در اینجا بخوانید.

ادامه ...