دنیای اقتصاد

چه تفاوتی بین یک مدیر ارشد اجرایی و یک کارآفرین وجود دارد؟

یک مدیر ارشد اجرایی نسبت به یک کارآفرین ویژگی‌های بسیار متفاوتی دارد. آیا می‌دانید شما کدام یک از این دو هستید؟اکثر افراد تصور می‌کنند که اگر شما یک کارآفرین هستید، پس به‌طور ذاتی ویژگی‌های مدیر ارشد اجرایی را نیز دارید. و اگر شما یک مدیر ارشد اجرایی هستید، بر حسب تعریف، یک...

ادامه ...