شهرفردا

۷ مصدوم تصادفی از مرز مهران تحویل فوریت های پزشکی داده شد

رئیس اورژانس کشور گفت: ۷ مصدوم تصادفی از مرز مهران تحویل فوریت های پزشکی داده شد.

ادامه ...