اخبار

امنیت درجهان محدود و منحصربه ابعاد نظامی نیست

وزیر خارجه کشورمان گفت: امروز برای رسیدن امنیت، باید با تکیه بر مردم به عنوان مهمترین مولفه امنیت یک کشور، به امنیتی درون زا رسید و سپس در تعاملی سازنده و هم افزایی با همسایگان به امنیتی پایدار و دسته…

ادامه ...