خبر آنلاین

تولیدکننده ها چگونه قانون را دور می زنند؟/ سوءاستفاده از معافیتهای مناطق آزاد

جهان اقتصاد نوشت:در روزهای اخیر موضوع سوءاستفاده از معافیتهای مناطق آزاد به پاشنه آشیل این مناطق تبدیل شده است.

ادامه ...