رویداد 24

در ۱۴ روز بر حریری در عربستان چه گذشت؟

یک رسانه عرب زبان از آنچه طی مدت ۱۴ روز بر سعد حریری در عربستان گذشته است، پرده برداشت.

ادامه ...