اخبار

جنبش دانشجویی در ایران یک جنبش چپ‌گرایانه است

فرهاد کیان فرید«اساسا جنبش دانشجویی در ایران یک جنبش چپ‌گرایانه است. البته چپ نه به معنای مارکسیستی بلکه چپ به معنای جریانی که به دنبال اصلاح وضع موجود است و در جهت مواجهه با نظام سیاسی گام برمی‌دارد.…

ادامه ...