اخبار

16 آذر سیاسی نبود

علیرضا صدقیزهرا داستانیدستیابی به تحلیلی جامع و قرین به واقعیت از رخدادها و پدیده‌های تاریخی و اجتماعی، نیازمند صورت‌بندی دقیق از کنش‌های صورت گرفته در این رویدادهاست. به بیان دیگر نمی‌توان و نباید هیچ…

ادامه ...