خبرگزاری میزان

موگرینی اروپا را افشا کرد

افشاگری دیروز موگرینی چیزی به درک ما از برجام اضافه نمی کند. جمله ای هم که به آن ارجاع داده در واقع فاقد آن معنایی است که می خواهند به ضرب و زور به آن نسبت بدهند، اگرچه جای این سوال باقی است که فرضا حرف موگرینی درست باشد، تیم ایرانی دقیقا با چه هدفی به گنجانده شدن این جمله در متن اصرار...

ادامه ...