خبرگزاری میزان

مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

مهریه یکی از مهمترین آثار مالی عقد ازدواج است و در صورت مطالبه زن، مرد کلف است مهریه اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد.

ادامه ...