فرتاک نیوز

اولین فیلم از حمله اشرار و آشوبگران به پاسگاه شماره ۱۴ قهدریجان اصفهان + فیلم

آشوب طلبان و اشرار به سمت دیوار پاسگاه شماره ۱۴ قهدریجان اصفهان کوکتل مولوتف پرتاب کردند.

ادامه ...