شفقنا

آنکارا: با تغییر قدرت از راه دخالت خارجی، خشونت و غیرقانونی مخالفیم

شفقنا- سخنگوی دولت ترکیه تاکید کرد که این کشور مخالف تغییر قدرت در سایر کشورهای جهان از طریق دخالت خارجی، خشونت و یا راه های غیر قانونی می باشد.

ادامه ...