فرتاک نیوز

وقتی وارد مغازه خلوت شدم همسرم را در وضعیت کثیفی دیدم و..!/خیلی وقیحانه بود

خدا بیامرزد پدرم همیشه می گفت پول خوب است به شرطی که جنبه اش را داشته باشی و خودت را گم نکنی.

ادامه ...