فرتاک نیوز

سُس معروف زن جوان را زیر تیغ جراحی فرستاد

بیماری که به دلیل درد در ناحیه روده به بیمارستان مراجعه کرده بود مورد عمل جراحی قرار گرفت اما نتیجه جراحی بسیار عجیب بود.

ادامه ...