خبر آنلاین

محصولی از جامعه ایران فردا اعدام می‌شود؛ امیرحسین!

رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به حقوق کودکان گفت: «از سوی دیگر در نگاه فعالین حقوق کودک، شناسایی و پاسداری از حقوق کودکان حد و مرز سرزمینی نداشته و از این جهت کودکان از هر رنگ و قومیت و نژادی که باشند مستحق توجه و احقاق حق هستند.»

ادامه ...