ایران آرت

شکست جنگ ستارگان از جومانجی

پس از سه هفته فروش بی بدیل جنگ ستارگان، سرانجام جومانجی توانست از این اثر پیشی بگیرد.

ادامه ...