جماران

پای جریان بی شناسنامه در میان است؟

جالب است که شعارهای اساسی مردم ایران حداقل از مشروطه به این سمت یعنی استقلال و عدالت و آزادی در اعتراضات شنیده نمی شود، که باید در تحلیل نوع و دلایل اعتراضات به این مهم توجه جدی داشت.

ادامه ...