ایران آرت

ببینید:دوایرانی بین30زن‌زیبای2017

زنانی که نامشان در این گزارش آمده، به زعم رأی دهندگان یک وبسایت، از اعتماد به نفس، هوش، جذابیت و گیرایی، پویایی و فداکاری برای شغلشان برخوردارند. قطعاً زنان بسیار دیگری نیز هستند که باید در اینجا نامشان ذکر می شد

ادامه ...