شهرفردا

چگونه اوراق مشارکت به کمک کاهش آلودگی هوا می رود؟

در حالیکه آلودگی هوای پایتخت امسال در دوره های طولانی تکرار شد و جز تعطیلی مدارس و طرح زوج وفرد راهکار دیگری نیامد ،معاون حمل ونقل ترافیک پایتخت پیشنهاد فروش اوراق مشارکت به نفع کاهش آلودگی هو را داده است

ادامه ...